Povinnosti společností k uveřejňování údajů na webových stránkách

Office Park Brno

S ohledem na skutečnost, kdy nabyl účinnosti zákon o obchodních korporacích dne 1. 1. 2014 mi dovolte vás informovat o povinnostech společností (a.s. a s.r.o.) k uveřejňování některých údajů na internetových stránkách.

Dle ust. § 7 odst. 2 ZOK je akciová společnost bez zbytečného odkladu po svém vzniku, a dále průběžně, povinna uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy, údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené ZOK. Tj. každá akciová společnost je povinna zřídit a provozovat internetové stránky.

Pro s.r.o. povinnost zřídit internetové stránky ze zákona stanovena není. Jestliže však s.r.o. internetové stránky zřídí, je i ona povinna zveřejňovat na nich údaje dle § 7 odst. 2 ZOK.

Povinně uveřejňované informace jsou tyto:

 1. Základní údaje:
  • Obchodní firma
  • Sídlo
  • Zápis do obchodního rejstříku (tedy „Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném…“)
  • Spisová značka (oddíl, vložka)
  • Identifikační číslo
 2. Finanční dokumenty:
  • Účetní závěrka dle ust. § 436 ZOK
  • Výroční zpráva
 3. Koncern:
  • Existenci koncernu jsou jeho členové bez zbytečného odkladu povinni uveřejnit na svých internetových stránkách (dle ust. § 79 odst. 3 ZOK)
  • Znalecký posudek dle ust. § 91 ZOK (stanovení ceny podílu v případě odkupu podílu ovládající osobou) + upozornění pro společníky, kde je k nahlédnutí
 4. Informace pro akcionáře:
  • Pozvánky na valnou hromadu v souladu s ust. § 406 ZOK (povinnost uveřejnit pozvánku nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady)
  • Zprávy o podnik. činnosti
  • Výzvy akcionářům
  • Informaci vlastníkům prioritního dluhopisu týkající se upisování nových akcií dle ust. § 290 ZOK.
  • Vysvětlení pro akcionáře dle ust. § 358 ZOK (Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení poskytne společnost přímo na valné hromadě. Není-li to možné, poskytne je do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici v místě konání valné hromady.)
  • Znění akcionářova protinávrhu dle ust. § 362 odst. 2 ZOK (obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti)
  • Znění akcionářova návrhu k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu se stanoviskem představenstva, dle ust. § 363 ZOK
  • Doplnění pořadu valné hromady dle ust. § 369 odst. 2 ZOK
  • Návrhy akcionářů na usnesení valné hromady dle § 407 odst. 2 ZOK.
 5. Další informace a dokumenty (pro a.s.):
  • Rozhodnutí valné hromady o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu dle ust. § 334 ZOK
  • Zpráva o podnik. činnosti a o stavu majetku
  • Zpráva o finanční asistenci dle ust. § 312 ZOK (jedná se o písemnou zprávu, kterou vypracuje představenstvo v souladu s ust. § 311 písm. d) ZOK)
  • Usnesení valné hromady týkající se nuceného přechodu účastnických cenných papírů a závěry znaleckého posudku, je-li vyžadován, v souladu s ust. § 384 ZOK
  • Společnost, jejíž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, zpřístupní  údaj o osobě hlavního akcionáře, rozhodnutí České národní banky podle § 391 a zdůvodnění výše protiplnění hlavním akcionářem; informace o postupu podle § 375 uveřejní na svých internetových stránkách.

K sídlu firmy dálniční známka 2021 zdarma

Pokud v si u nás zřídíte sídlo firmy a uhradíte nájemné na období dvou let, dostanete od nás dálniční známku zdarma.

Recepce budovy a s tím spojený provoz kanceláře je omezen

S ohledem na nařízení vlády ČR ohledně omezeného pohybu osob jsme upravili provoz kanceláře pro nejbližší dny.

Nebojte se modrých zón

Modrá zóna na Jarošce.

PF 2020 - Odvahu, energii a kreativitu!

Mějte odvahu, energii a kreativitu!

Pozor na novou povinnost zápisu skutečného majitele do evidence

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřeneckých správců svěřeneckých fondů zapsaných v evidenci svěřeneckých fondů (dále „zapsané osoby“) zapsat svého skutečného majitele.

Nahoru