Novelizace v roce 2015

Office Park Brno

V následujícím článku vám přinášíme přehled důležitých novinek účinných od 1. ledna 2015. Obecně lze říci, že zákonodárce řadou úprav přispěl ke snížení administrativní zátěže, které zaznamenají především živnostníci při komunikaci s živnostenskými úřady.

Oblastí dotčenou novou regulací zůstávají již tradičně daně. Nové povinnosti pak vznikly zaměstnavatelům i zaměstnancům. Jelikož jejich neplnění může v některých případech vést až ke spáchání správního deliktu, vyplatí se na ně s předstihem připravit.

Novelizace živnostenského zákona

V souvislosti se zprovozněním informačního systému Registru živnostenského podnikání přecházejí živnostenské úřady na uchování listin v digitální podobě. Díky tomu je zabezpečeno automatické sdílení dokumentů mezi jednotlivými pracovišti a snížení administrativy. Podnikatele proto nemusí od ledna letošního roku znovu dokládat listiny, které již jednou živnostenským úřadům poskytli. Pro představu se jedná například o opakované předložení dokladů o odborné způsobilosti k provozování živnosti, výpisy z rejstříku trestů nebo doklad prokazující právní důvod užívání prostor sídla podnikatele a jiné (viz blíže ust. § 46 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).

Do neveřejné části živnostenského rejstříku pak byly přesunuty údaje týkající se adresy bydliště popřípadě místa pobytu fyzické osoby podnikající. Dojde-li k zániku živnostenského oprávnění, údaje o podnikateli budou po uplynutí čtyř let rovněž zařazeny do neveřejné části rejstříku. Data nicméně mohou být ve veřejné části automaticky obnovena po opětovném získání nového živnostenského oprávnění.

Daňové změny

Změny v uplatňování výdajových paušálů

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od ledna 2015 přinesla podstatnou proměnu v uplatňování výdajových paušálů. Ačkoli procentní sazby zůstaly zachovány, změnily se maximální hranice částek pro výdaje a to u 80% a 60% paušálů. Limit pro všechny paušální výdaje pak odpovídá tržbám ve výši 2 milionů korun. Aktuální hranice uplatnitelných výdajů se pohybují následovně:

  • u 80% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 milionu Kč
  • u 60% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 milionu Kč
  • u 40% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 30% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč

V praxi se proto živnostníkům, kteří v rámci jednoho roku vydělají částky vyšší, uplatňování výdajových paušálů nevyplatí. U subjektů s vyššími příjmy je trvání na výdajových paušálech značně nevýhodné, jelikož své výdaje od letošního roku nemohou uplatnit v plné výši. Zvolený přístup se promítne do vyššího zdanění příjmů nebo větších odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. Podnikatelům, jichž se daná změna týká, lze doporučit přechod na vedení daňové evidence či vedení účetnictví, které je ze zákona povinné pouze pro subjekty zapsané v obchodním rejstříku.

Změny DPH

Řada novinek se objevila také v oblasti daně z přidané hodnoty. Nově byla zavedena třetí 10% sazba daně vztahující se například na knihy, léky, dětskou výživu, radiofarmaka atd. Kromě jiného vznikl také zvláštní režim jednoho správního místa pro elektronicky poskytované služby, služby telekomunikační či služby rozhlasového a televizního vysílání, který se týká osob nepovinných k dani. Jde o dobrovolný režim usnadňující administrativní zátěž pro plátce DPH vztahující se na služby poskytované za úplatu, typicky odebírání online novin, poskytování prostoru pro online reklamu, přístup k hudbě, filmům a jejich stahování apod. Uvedené služby se na základě tohoto režimu zdaňují v místě příjemce.

Zmiňme i změny navrhované v tzv. řádné novele o DPH, které počítají se zrušením snížené hodnoty obratu pro povinnou registraci k DPH ve výši 750 tisíc korun zavedené předchozí vládou. Plánováno je zachování výše obratu v částce 1 milionu korun pro povinnou registraci plátce.

Daňové nedoplatky zaměstnanců

Zatímco dříve nedoplatky na dani zaměstnanců musel vymáhat zaměstnavatel, nyní přechází povinnost vymáhání na správce daně. Děje se tak nicméně pouze v případech, že dluh na dani vznikne jako důsledek chyby zaměstnavatele zapříčiněný zavádějící či nedostatečnou informací ze strany zaměstnance. Za uhrazení dlužné částky tedy nově zodpovídá správce daně, přičemž zaměstnavatel pouze dodá potřebnou dokumentaci ke konkrétní dani.

Novelizace daňového řádu

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, opětovně počítá s možností prominutí příslušenství daně ve smyslu penále, úroků z prodlení a úroků z posečkané částky. Na základě rozhodnutí správce daně lze sankce prominout až do výše 75 % penále a 100 % úroků z prodlení. Mezi rozhodující skutečnosti, které se budou podílet na rozhodnutí správce daně, patří například součinnost daňového subjektu, důvody vzniku sankcí atd.

Zároveň je třeba upozornit na zvýhodnění daňových subjektů v podobě úroku z daňového odpočtu, který vzniká v důsledku nepřiměřeně dlouhého zadržování daňového odpočtu správcem daně (viz blíže § 254a daňového řádu). Úprava tímto způsobem řeší nepřiměřenou délku postupu k odstranění pochybností. Nárok na úrok vzniká, pokud délka postupu k odstranění pochybností překročí od svého zahájení pět měsíců, a to za dobu přesahující zmíněné období.

Elektronická podání pro majitele datových schránek

Počínaje 1. lednem 2015 došlo k rozšíření povinnosti elektronických podání vůči finančnímu úřadu s odkazem na ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu. Nově veškeré daňové subjekty, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí činit všechna podání vůči finančnímu úřadu v elektronické formě. Seznam podání vůči finanční správě, u nichž je třeba zachovat elektronickou formu, je zveřejněn na internetových stránkách: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy... (Režim se nevztahuje například na novou daň z nabytí nemovitých věcí, naopak se uplatní u tzv. formulářových podání – přihlášky k registraci, daňového přiznání atd.). Za předpokladu, že subjekt vybraná podání neuskuteční elektronicky, finanční úřad automaticky vyměří pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé podání nesplňující zákonné požadavky.

Novelizace zákona o zaměstnanosti

V souvislosti s účinností zákona č. 136/2014 Sb., došlo mimo jiné ke vzniku nových skutkových podstat správních deliktů v režimu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 136 zákona o zaměstnanosti stanovuje zaměstnavateli povinnost uchovat v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Zmíněná povinnost se vztahuje jak na kopie pracovních smluv, tak dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ale i dokumentů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky. Nově je její porušení sankcionováno pokutou až do výše 500.000,- Kč. Zaměstnavatel se jí nicméně má možnost zprostit, a to učiněním oznámení okresní správě sociálního zabezpečení ohledně dne nástupu zaměstnance do zaměstnání, jež mu založilo účast na nemocenském pojištění dle příslušného předpisu.

Cestovní náhrady v roce 2015

Ve stručnosti na závěr připomeňme nové sazby pro tuzemské stravné při zahraničních cestách, nové průměrné ceny pohonných hmot pro účely výpočtu cestovních náhrad nebo náhrad za používání silničních motorových vozidel v případě, že zaměstnanec absolvuje pracovní cestu ve vlastním vozidle. Uvedené změny reguluje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

K sídlu firmy dálniční známka 2021 zdarma

Pokud v si u nás zřídíte sídlo firmy a uhradíte nájemné na období dvou let, dostanete od nás dálniční známku zdarma.

Recepce budovy a s tím spojený provoz kanceláře je omezen

S ohledem na nařízení vlády ČR ohledně omezeného pohybu osob jsme upravili provoz kanceláře pro nejbližší dny.

Nebojte se modrých zón

Modrá zóna na Jarošce.

PF 2020 - Odvahu, energii a kreativitu!

Mějte odvahu, energii a kreativitu!

Pozor na novou povinnost zápisu skutečného majitele do evidence

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřeneckých správců svěřeneckých fondů zapsaných v evidenci svěřeneckých fondů (dále „zapsané osoby“) zapsat svého skutečného majitele.

Nahoru