Blíží se termín změny ve společnostech s ručením omezeným

Office Park Brno

V souladu s ustanovením § 777 odst. 2 ZOK je nutné společenskou smlouvu uzpůsobit nové právní úpravě. A to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK, tedy do 30. 6. 2014.

Do této lhůty musí být provedeny ve společenské smlouvě takové změny, které společenskou smlouvu přizpůsobí nové právní úpravě a zároveň musí být v téže lhůtě společenská smlouva doručena společností do sbírky listin obchodního rejstříku.

Jestliže tak obchodní společnost neučiní, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Pokud však ani v dodatečně soudem poskytnuté lhůtě obchodní společnost neučiní, co ji zákon ukládá a dodatečná lhůta tak uplyne marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní společnost a nařídí její likvidaci.

Neuposlechnutí výzvy soudu dle § 777 odst. 2 ZOK může být rejstříkovým soudem rovněž sankciováno pořádkovou pokutou, a to až do výše 100.000 Kč ve smyslu § 104 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Ustanovení § 777 odst. 1 ZOK pak stanoví, že ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, se bez dalšího zrušují dnem nabytí účinnosti ZOK, tedy ke dni 1. 1. 2014.

Co jsou donucující ustanovení ZOK však ZOK nijak nestanoví, je to tedy věc výkladu. V zásadě tedy věc právní teorie.

ŽOK dává obchodním korporacím v návaznosti na ustanovení § 777 odst. 1 ZOK v zásadě na výběr dvě možnosti uzpůsobení se nové právní úpravě a také možnost výběru podřízení se právnímu režimu. Obchodní společnosti mohou přizpůsobit své společenské smlouvy úpravě ZOK do 30. 6. 2014 (§ 777 odst. 2 věta první ZOK), nebo se mohou zcela podřídit změnou svých společenských smluv ZOK jako celku, a to do 31. 12. 2015 (§ 777 odst. 5 věta první ZOK). Jedná se o tzv. OPT-IN, tedy možnost obchodních korporací podřídit se ZOK jako celku a zamezit tak dvojkolejnosti právní úpravy obchodní korporace. Nadále by se tedy neaplikoval zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Lhůta šesti měsíců ode dne účinnosti ZOK, během níž musí obchodní korporace přizpůsobit své společenské smlouvy ZOK, je závazná bez ohledu na to, zda se obchodní korporace nakonec rozhodne podřídit ZOK jako celku. Lze konstatovat, že nelze jednoznačně stanovit, jaká ustanovení v ZOK mají charakter donucujících ustanovení a jaká nikoliv. Z tohoto důvodu lze doporučit, aby se obchodní korporace podrobily zcela režimu ZOK. Jedině tento způsob totiž minimalizuje právní nejistotu ve vnitřních vztazích a vnitřním uspořádání obchodních korporací.

Realizace úplného podřízení se ZOK je velmi jednoduchá.

V zásadě je třeba, aby nejvyšší orgán obchodní korporace přijal nové úplné znění společenské smlouvy, a aby následně byla do obchodního rejstříku zapsána skutečnost, že se obchodní korporace podřizuje ZOK jako celku. Takto provedená změna společenské smlouvy nabývá účinnosti až okamžikem zveřejnění zápisu o podřízení ZOK do obchodního rejstříku.

Změnu společenské smlouvy je třeba učinit na valné hromadě, či rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady, o jejímž konání musí být sepsán notářský zápis. S ohledem na nutnost svolávání valné hromady v souladu se zákonem a společenskou smlouvou je třeba započít s prováděním změn s dostatečným předstihem, aby byla lhůta do 30. 6. 2014 dodržena.

Recepce budovy a s tím spojený provoz kanceláře je omezen

S ohledem na nařízení vlády ČR ohledně omezeného pohybu osob jsme upravili provoz kanceláře pro nejbližší dny.

Nebojte se modrých zón

Modrá zóna na Jarošce.

PF 2020 - Odvahu, energii a kreativitu!

Mějte odvahu, energii a kreativitu!

Pozor na novou povinnost zápisu skutečného majitele do evidence

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřeneckých správců svěřeneckých fondů zapsaných v evidenci svěřeneckých fondů (dále „zapsané osoby“) zapsat svého skutečného majitele.

ŠETŘETE MĚSÍČNÍ NÁKLADY NA PROVOZ FIRMY

Neustále se snažíme vylepšovat naše služby a díky spolupráci se společností O2 Czech Republic a.s. vám můžeme unikátně nabídnout optimalizaci telekomunikačních služeb a tím snížit fixní měsíční náklady na provoz firmy.

Nahoru