Obchodní podmínky a GDPR

Podmínky používání internetových stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.officeparkbrno.cz je společnost Office park služby s. r.o. , se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno (dále jen „Office park Brno“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.officeparkbrno.cz (dále jen „Podmínky“). Internetové stránky www.officeparkbrno.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami. .Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.officeparkbrno.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.officeparkbrno.cz nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.officeparkbrno.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.officeparkbrno.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.officeparkbrno.cz

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.officeparkbrno.cz

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.officeparkbrno.cz

Odkazy na tyto webové stránky

Protože odkazy považujeme za užitečné, umožňujeme Vám vytvářet na jiných webových stránkách odkazy na tyto webové stránky. Pokud není výslovně ujednáno jinak, když poskytnete někomu odkaz na tyto webové stránky, musíte dodržet následující podmínky a všechny příslušné zákony:

 • můžete odkazovat na materiály, ale nesmíte žádné materiály kopírovat,
 • nesmíte vytvářet zdání, že provozovatel poskytuje záštitu nebo je spojen s jakýmikoli webovými stránkami, které na tyto webové stránky odkazují, nebo jakýmikoli produkty, službami či obsahem, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky,
 • nesmíte vytvářet zkreslenou představu ohledně svého vztahu s provozovatelem,
 • nesmíte prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o provozovateli či jeho produktech a službách,
 • webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za urážlivý, kontroverzní nebo proti dobrému vkusu a webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, smí obsahovat pouze obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny.

Elektronická komunikace

Když navštěvujete tyto webové stránky nebo zasíláte e-maily provozovateli, provádíte elektronickou komunikaci s provozovatelem. Můžeme Vám odpovědět e-mailem nebo umístěním oznámení na tyto webové stránky. Souhlasíte s tím, že veškerá taková oznámení, prohlášení a další komunikace, kterou Vám provozovatel elektronicky poskytne, uspokojí jakékoli právní požadavky na to, aby tato komunikace proběhla písemně.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Přístup na stránky www.officeparkbrno.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu platné právní úpravy, a to ať už se souhlasem uživatele či na základě jiného právního základu.

V případě stránek www.officeparkbrno.cz jde o soubory cookies a o následující osobní údaje, které jsou poskytovány uživatelem při vyplnění kontaktního formuláře: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon. 

Provozovatel se zavazuje se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou údaje získávány, což je výhradně kontaktování uživatele stránek na základě jeho žádosti.

Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování, maximálně však po dobu 12 měsíců.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována paní Bc. Monika Vápová, DiS, ze společnosti Office park CZ, s.r.o.

Práva uživatele související se zpracováním osobních údajů

 • uživatel má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 • uživatel má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • uživatel má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
 • uživatel má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • uživatel má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Zpracování souborů cookies

Stránky www.officeparkbrno.cz zpracovávají soubory cookies, a to jak na základě nezbytnosti takového zpracování pro funkčnost stránek a tedy na základě oprávněných zájmů jejich provozovatele, tak na základě souhlasu uživatele, který mohl uživatel udělit při své první návštěvě a může jej kdykoliv přímo na stránkách odvolat.

Co jsou cookies

Jde o malé soubory tvořené písmeny a číslicemi, které počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do Vašeho zařízení, tedy počítače, mobilního telefonu nebo třeba tabletu a ukládá na pevném disku Vašeho zařízení.

Přestože soubory cookies zpravidla nemohou přímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, pomáhají nám rozlišit jednotlivé uživatele webových stránek. Díky nim Vám můžeme nabídnout lepší požitek při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Pomocí cookies si Váš prohlížeč například pamatuje, jestli jste souhlasil(a) s podmínkami využívání našich webových stránek, jakou jazykovou mutaci těchto stránek jste si zvolil(a), či například jakou emailovou adresu jste při Vaší poslední návštěvě na těchto stránkách zadal(a).

Služba Google Analytics

V případě Vašeho souhlasu využívá tato stránka dále službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů cookies umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) bude společností Google přenesena a uložena na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. 

 

Všeobecné obchodní podmínky provozovatele:

Office park služby , s.r.o., se sídlem: Třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, IČ: 02097273, DIČ: CZ02097273

pro poskytování služeb prostřednictvím on-line objednávkového portálu umístěného na internetové adrese www.officeparkbrno.cz

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro služeb z internetového portálu  www.officeparkbrno.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále rovněž jen „webové rozhraní portálu“), provozovaném Office park služby , s.r.o., se sídlem: Třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, IČ: 02097273, DIČ: CZ02097273

 (dále také jen „Prodávající“).

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující podpisem objednávky služby (dále také jen „ Objednávkové smlouvy“)současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v objednávkové smlouvě. Odchylná ujednání v objednávkové smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávkové smlouvy (za objednávkovou smlouvu se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Objednávkové smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Objednávkovou smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. V případě, že osoba, která má v úmyslu objednat službu od Prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti, neuplatní se ochrana spotřebitele podle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní ustanovení o odstoupení od smlouvy.

1.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat.

Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně jako Kupující spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

2.2. Prodávajícím je Office park služby , s.r.o., se sídlem: Třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, IČ: 02097273, DIČ: CZ02097273

2.3. Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.4. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Objednávka a uzavření objednávkové smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam služeb nabízených Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivé nabízené služby. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje služeb a ceny těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít objednávkovou smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít objednávkovou smlouvu ohledně této služby. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do další aktualizace nabídky.

3.2. Pro objednání služby vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: • objednávané službě (objednanou službu si vybere kupující webového rozhraní obchodu v objednávkové části „Objednávka“. • dále povinné údaje k vyplnění jako, Jméno a příjmení, Kontaktní telefon, Email a nepovinný údaj o názvu firmy.

3.3. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupující povinen zkontrolovat a správnost údajů, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „E-mail“).

3.4. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně emailem či telefonicky).

3.5. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká podepsání objednávkové smlouvy (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Nebo předáno jinou formou, na které se Prodávající s Kupujícím společně dohodli.

3.6 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít objednávkovou smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily objednávkovou smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání objednávkové smlouvy.

3.8. Objednávkovou smlouvou se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu služby uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek. Kupující se objednávkovou smlouvou zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu služby uvedenou v objednávce.

3.9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny služby, není Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu službu za zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle bodu 4.7 těchto obchodních podmínek.

3.10. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u služby již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

3.11. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové výhody či služby splňují podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy.

Dodací a dopravní podmínky

4.1. V případě platby převodem na účet Prodávajícího je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.2. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.3. Pokud Kupující požaduje vystavení daňového dokladu ohledně plateb prováděných na základě objednávkové smlouvy, kontaktuje Prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.4. Dodáním služby podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik podepsání objednávkové služby a aktivace služby Kupujícímu v souladu s objednávkovou smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí služby Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat službu ze strany Prodávajícího.

Platební podmínky

5.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za službu Prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů: • platba v hotovosti • převod na účet Prodávajícího • platba online prostřednictvím platebního systému GoPay

5.2. Způsob platby uvede Kupující v objednávce.

5.3. Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

Odstoupení od objednávkové smlouvy

6.1. Od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, může Kupující odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Do uplynutí této lhůty nebude Kupujícímu služba poskytnuta, ledaže o to Kupující výslovně požádá. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a Prodávající již s plněním na základě výslovné žádosti Kupujícího započal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení, uhradí Prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.2. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Kupující poskytl.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 05. 2019

 

Reklamační podmínky

V případě nespokojenosti se službou je možné se obrátit na provozovatele služby a to písemně na adresu sídla společnosti nebo na  emailovou adresu monika@officeparkbrno.cz

Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě. V případě uznání reklamace bude celá částka vrácena spotřebiteli bezhotovostním převodem.

 

 

 

Nahoru